Radosť z užitočných vecí - teraz aj online | Kinekus

Obchodné podmienky e-shop

Obchodné podmienky platné od 17.9.2021

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi

Lean Commerce s.r.o., so sídlom Rosinská 13, 01008 Žilina, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odd. Sro, vo vložke 72969/L, IČO: 52594734, IČ DPH: SK2121076188 tel: 0910 647 862, e-mail: eshop@kinekus.sk v prípade zvoleného spôsobu dodania:

 • kuriérom
 • packeta z-box alebo výdajné miesto
 • osobný odber Rosinská 13, 01008 Žilina

alebo
Kinekus, s.r.o., so sídlom Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina, IČO: 51967472

v prípade zvoleného spôsobu dopravy osobným odberom na prevádzkach:

 • Kinekus Žilina, Kamenná 4, 01001 Žilina, za@kinekus.sk, 041/ 777 77 77
 • Kinekus Petržalka, Fedinova 14, 85101 Bratislava, ba@kinekus.sk, 0918 378 463
 • Kinekus Trenčín, Belá 7575 (oproti OC Laugaricio), 911 01 Trenčín, tn@kinekus.sk, 0905 960 579
 • Kinekus Ružomberok, Bystrická cesta 2159, 03401 Ružomberok, stastna@kinekus.sk, 044/4353910
 • Kinekus Poprad, Dlhé Hony 5268/9 (OC Kriváň), 05801 Poprad, info.pp@kinekus.sk, 052 / 20 222 02
 • Kinekus Košice, OC CASSOVIA, Pri Prachárni 4, 040 11, Košice, veduci.ke@kinekus.sk, 055/789 84 62
 • Kinekus Prešov, Vihorlatská 1/A, 08001 Prešov, info.po@kinekus.sk, 051 / 242 00 20  

 

alebo
RMdoor s.r.o., so sídlom Bizetova 12, 94911 Nitra, IČO: 44859643

v prípade zvoleného spôsobu dopravy osobným odberom na prevádzke:

 • Kinekus Nitra, Bratislavská 35 (oproti Môbelixu), 949 01 Nitra, info.nitra@kinekus.sk, 0902 900 598
 • Kinekus Trnava, Veterná 7462/18, 917 71 Trnava, info.trnava@kinekus.sk, 0902 900 597

 

alebo
HOMEGOODS, s.r.o., so sídlom Suché miesto 1877/13, 90025 Chorvátsky Grob, IČO: 50975803

v prípade zvoleného spôsobu dopravy osobným odberom na prevádzke:

 • Kinekus OC Vajnoria, Pri starom letisku 3, 831 07 Bratislava, info.vajnoria@kinekus.sk, 0945 800 322

 

alebo
K&L TRADE, s.r.o., so sídlom Gorkého 10, 81101 Bratislava, IČO: 44287232

v prípade zvoleného spôsobu dopravy osobným odberom na prevádzke

 • Kinekus Púchov, so sídlom Okružná 1746/74, 020 01 Púchov, info.pu@kinekus.sk, 0948 595 002

 

alebo
ŠK SPEKTRUM, s.r.o., so sídlom Považské Podhradie 348, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 31626831

v prípade zvoleného spôsobu dopravy osobným odberom na prevádzkach:

 • Kinekus Prievidza, Nábrežná 11, 971 01 Prievidza, reklamacie.pd@kinekus.sk, 0907 999 225

 

(ďalej len predávajúci),

a kupujúcich uzatvorených prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

 • Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne iba na kupujúceho spotrebiteľa, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom KINEKUS.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom internetového obchodu prístupného na kinekus.sk.

 

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1 Objednávka odoslaná prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie využitím webového sídla kinekus.sk je pre kupujúceho záväzná momentom doručenia predávajúcemu a kúpna zmluva vzniká momentom akceptácie objednávky predávajúcim, ktorou sa rozumie doručenie kupujúcemu informácie o pripravenosti tovaru na vyzdvihnutie na konkrétnej predajni alebo informácie o expedovaní tovaru.

2.2 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito  obchodnými podmienkami a s nimi v celom rozsahu súhlasí. Podmienkou záväznosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii alebo pri realizácii objednávky zo strany kupujúceho, a objednávka je záväzná pre kupujúceho aj v prípade nesprávneho vyplnenia údajov jej akceptovaním predávajúcim, pokiaľ z iných správnych údajov je dostatočne určito možné dospieť k základným náležitostiam kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

3. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

 • Dodať kupujúcemu druh tovaru a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré kupujúci určil v objednávke a akceptoval predávajúci a za podmienok stanovených týmito obchodnými podmienkami alebo stanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho alebo prijímateľa.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo prekážok (ak sa takáto skutočnosť vyskytne, budeme Vás ihneď kontaktovať a navrhneme dostupné riešenia).

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov.
 • Zaplatiť za tovar v plnej výške a v zmysle platobných podmienok zvolených kupujúcim a akceptovanými predávajúcim. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky) a neuplatní v stanovenej lehote právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

4. Dodacie podmienky

4.1 Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 3-10 dní. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e‑mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.

4.2 Ak je predávajúci podľa dohody s kupujúcim alebo podľa povahy veci povinný dodať vec na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní. V ostatných prípadoch je kupujúci povinný prevziať vec pri predaji, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

4.3 Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

4.4 Ak kupujúci neprevezme vec v čase uvedenom v odseku 4.2 vyššie, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na poplatku za uskladnenie vo výške 2,- € za kus. Poplatky sa vyberajú za každých aj len začatých 7 dní omeškania; čas rozhodný pre výpočet poplatku za uskladnenie sa začína dňom nasledujúcim po uplynutí jedného mesiaca po dni, keď mal vec kupujúci prevziať, a končí sa dňom prevzatia. Predávjaúci môže v jednotlivých prípadoch, ak by uplatnenie nároku na poplatok za uskladnenie viedlo k tvrdostiam alebo ak by výška poplatku za uskladnenie bola neprimeraná hodnote uskladnenej veci, celkovú sumu tohto poplatku znížiť, prípadne od jeho vybrania upustiť.

4.5 Prevzatím veci prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpenej veci. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, včítane úžitkov prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

 

5. Náklady na dodanie tovaru a platobné podmienky

5.1 Tovar zašleme na dobierku riadne zabalený. Za dodanie tovaru na území SR zaplatíte prepravné vo výške:

 • 3,99 EUR za zásielku tovaru, ktorá nepresiahne hmotnosť 45 kg a nie je považovaná za nadrozmerný balík,
 • 7,99 EUR za zásielku tovaru, ktorá nepresiahne hmotnosť 45 kg, nie je považovaná za nadrozmerný balík, avšak z povahy tovaru je náročná na zabalenie
 • 14,99 EUR pri zásielke s hmotnosťou nad 50 kg,
 • 14,99 EUR pri zásielke tovaru sortimentu kachle, sporáky, krbové vložky, kotliny, stroje a pod.,
 • pri ostatných zásielkach nad 200,00 EUR s DPH štandardnej veľkosti a hmotnosti do 45 kg sa prepravné neúčtuje

Za tovar doručovaný expresne do 48 hodín prepravnou službou zaplatíte prepravné, ktorého výška závisí od hmotnosti a vzdialenosti. U vybraných druhov tovarov poplatok za doručenie kuriérom nemusí byť účtovaný. Bližšie informácie obdržíte na tel. čísle 0910 647 862

Prepravné pre ostatné štáty je možné vyžiadať emailom na: eshop@kinekus.sk

5.2 Kupujúci má možnosť vyzdvihnúť si tovar osobne  v akejkoľvek predajni zvolenej v rámci vytvárania objednávky na webovom sídle kinekus.sk v zmysle vymedzenia osoby predávajúceho v úvode týchto obchodných podmienok .  Poplatok za osobný odber na prevádzke KINEKUS je kupujúci povinný zaplatiť vo výške 0,90 € pri prevzatí tovaru.

 

6. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, tak ako tieto sú zobrazené aj v objednávke kupujúceho a boli akceptované kupujúcim pri akceptácii objednávky. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. V cene tovaru nie sú započítané expedičné náklady – náklady spojené s dodaním tovaru, ktoré sa spravujú najmä ustanoveniami čl. 5 týchto obchodných podmienok. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke spolu s dodacím listom alebo iný doklad prípustný v zmysle právnych právnymi predpisov SR, najmä pokladničný doklad.

 

7. Rezervácia tovaru

Predávajúci má bez ohľadu na čl. 8 týchto obchodných podmienok právo a kupujúci je povinný pri využití tohto práva zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar v celom rozsahu preddavkovo pred dodaním tovaru. V prípade,ak predávajúci bude vyžadovať platbu kúpnej ceny vopred, tak predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie kúpnej ceny vopred a kupujúci bude povinný v tejto dobe tovar zaplatiť. Ak nedôjde k platbe kupujúcim do 5 dní kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie kúpnej ceny vopred, má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.

 

8. Platobné podmienky

8.1 Predávajúci môže akceptovať nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba vopred bankovým prevodom
 2. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line)
 3. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
 4. platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu)

8.2 Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

8.3 Pri objednávke do zahraničia je doručenie tovaru vypočítané individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

 

9. Nákup bez rizika

9.1 Predávajúci v zmysle ust. § 7 zákona č.102/2014 Z.z. v platnom znení  informuje kupujúceho,

že:

 (1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č.102/2014 Z.z. v platnom znení, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

a)prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

b)uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c)uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 

(2)Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č.102/2014 Z.z. v platnom znení až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

 

(3)Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č.102/2014 Z.z. v platnom znení ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.

 

(4)Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

(5)Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

(6)Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a)poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b)predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d)predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e)predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f)predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g)predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h)vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i)predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j)predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k)poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l)poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

9.2  Predávajúci informuje kupujúceho, že v zmysle § 8 zákona č.102/2014 Z.z. v platnom znení :

(1) Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č.102/2014 Z.z. v platnom znení, ktorý mu odovzdal predávajúci v rámci emailu o zaevidovaní objednávky kupujúceho

 

(2) Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1.

 

(3) Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

 

(4) Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

 

(5) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

(6) Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 

9.3 Predávajúci informuje kupujúceho, že v zmysle § 9 zákona č.102/2014 Z.z. v platnom znení:

 

(1)Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

 

(2)Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

(3)Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

(4)Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1.

 

(5)Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

9.4 Predávajúci informuje kupujuceho, že v zmysle § 10 zákona č.102/2014 Z.z. v platnom znení:

 

(1)Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

(2)Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

 

(3)Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č.102/2014 Z.z. v platnom znení.

 

(4)Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č.102/2014 Z.z. v platnom znení.

 

(5)Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.

 

(6)Spotrebiteľ nie je povinný platiť za

a)služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak

1. predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j) zákona č.102/2014 Z.z. v platnom znení,

2. spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6 zákona č.102/2014 Z.z. v platnom znení,

b) úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak

1. spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8 zákona č.102/2014 Z.z. v platnom znení,

2. spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo

3. predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b) zákona č.102/2014 Z.z. v platnom znení.

 

(7) Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

 

9.5 Predávajúci si vyhradzuje v nevyhnutnom prípade právo na zmenu darčeka (ak je tento súčasťou kampane). Darček je naše poďakovanie za prejavenú dôveru, pokiaľ sa rozhodnete ponechať si objednaný tovar. Vlastnícke práva na tento bezplatný darček prechádzajú na Vás uplynutím posledného dňa, v ktorom je možno výrobok vrátiť. V prípade vrátenia výrobku z Vašej strany Vám na bezplatný darček nevzniká nárok.

 

10. Záručná doba a reklamačný poriadok a informácia o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov

10.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

10.2 Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

10.3 Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

10.4 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

10.5 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

10.6 Práva zo zodpovednosti za vady, sťažnosti a podnety sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená, a to aj v zmysle vymedzenia osoby predávajuceho v úvode týchto obchodných podmienok. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

10.7 Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie. V prevádzkarni a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. Adresu predávajúceho uvedenú v úvode týchto podmienok pri vymedzení predávjaúceho považujte aj za adresu, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu.

10.8 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z.z. v platnom znení ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

10.9 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

10.10 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10.11 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

 

11. Ochrana osobných údajov

11.1 Predávajúci spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

11.2 Predávajúci spracúva osobné údaje na základe právneho titulu, ktorým je nevyhnutné plnenie zmluvy alebo na nevyhnutné splnenie zákonnej povinnosti.

11.3 Predávajúci spracúva osobné údaje s cieľom plnenia si zákonných povinností, ktoré mu vyplývajú z uzatvoreného zmluvného vzťahu.

11.4 Predávajúci spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie povinností z tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov, pričom nebude spracovávať osobné údaje dlhšie ako to bude potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

11.5 Kupujúci je pri spracúvaní osobných údajov v postavení dotknutej osoby, ktorá sa môže obracať na predávajúceho so svojimi námietkami, žiadosťami alebo pripomienkami, a to prostredníctvom e-mailovej adresy , písomne alebo osobne.

11.6 Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim osobným údajom. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a)účely spracúvania;

b)kategórie dotknutých osobných údajov;

c)príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d)ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e)existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f)právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g)ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h)existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

11.7 Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

11.8 Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a)osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov , a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

d)osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e)osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f)osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods.1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

pričom právo na výmaz sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a)na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b)na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c)z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

d)na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e)na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

11.9 Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

11.10 Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a)sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a

b)ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

11.11 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov a taktiež sa obrátiť na súd so žalobou o poskytnutie súdnej ochrany.

11.12 V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

11.13 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

12. Záverečné a prechodné ustanovenia

12.1 Tieto podmienky nákupu platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

12.2  Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami nákupu a že s nimi súhlasí. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté, pokiaľ to zákon pripúšťa.

12.3 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, a zákona 102/2014 Z.z., prípadne inými súvisiacimi zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

12.4 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

12.5 Kupujúci sa považuje pre účely aplikácie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov určených na ochranu spotrebiteľa za spotrebiteľa.

 

Alternatívne riešenie sporov

Vážení zákazníci,

informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenie sporov. Právo obrátiť sa na príslušný subjekt by mal využiť spotrebiteľ po tom, čo predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal  viac ako 30 dní.. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Link na zoznam slovenských subjektov oprávnených riešiť spotrebiteľské spory, z ktorých máte právo voľby: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. V prípade záujmu máte možnosť dozvedieť sa viac aj na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1 alebo v Nariadenií Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013) verejne dostupnom na https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk alebo v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dostupnom na https://www.slov-lex.sk/domov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte.